Korunmuş Sır Kitap Seti Hakkında Merak Ettiklerinize Cevaplar

Tarih: 28.03.2020 15:58
Korunmuş Sır Kitap Seti Hakkında Merak Ettiklerinize Cevaplar
Korunmuş Sır Kitap Seti Hakkında Merak Ettiklerinize Cevaplar

Korunmuş Sır Kitap Seti Hakkında Merak Ettiklerinize Cevaplar

Korunmuş Sır ı ilk kim rivayet etti?

Medîne müftüsü Es‛ad el-Medenî (Rahimehullâh)ın beyânı vechile;
Bu hızb-i şerîfin isnad silsileleri okunduğunda birçok insan bu hızbi İmâm-ı Rifâ‛î’den rivayet eden kişinin Huccetü’l-İslam İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) olduğunu düşünmektedir.
Oysa doğrusu bu değildir, ancak burada bir isim benzerliği vukû bulmuştur. Zira bu hızb-i şerîfi İmâm-ı Rifâ‛î’nin birçok halîfesi kendisinden rivâyet etmiştir. Râvîlerin en meşhurlarından
biri ise Ârif-i billâh Muhammed el-Ğazlânî el-Mûsilî (Rahimehullâh) ile onun oğlu Şeyh Ahmed el-Ğazâlî (Rahimehullâh)tır. Bu zat bu mübârek hızbi hem babası tarîkinden hem de İmâm-ı Rifâ‛î’nin yüce halîfelerinden biri olan şeyhi Abdülmelik ibni Hammad el-Mûsilî tarîkinden rivâyet etmiştir. İmâm-ı Ensârî (Rahimehullâh)ın “‛Ukûdü’l-Leâlî” isimli eserindeki nakline göre Musul ehli nezdinde Ğazlânî diye bilinen Şeyh Muhammed el-Ğazâlî el-Mûsilî (Rahimehullâh) ın kerâmetleri Musul ehlince tevâtür derecesine ulaşmıştır.
Sene 605’te ilerlemiş yaşında vefat eden bu zat “es-Seyfü’l-Kātı‛” diye bilinen bu hızbi, şeyhi Ahmed er-Rifâ‛î (Radıyallâhu Anh)dan bizzat rivâyet etmiştir. (Es‛ad el-Medenî, Risâletü’l-müselseli’l-mûsile ile’l-vâsıtati’l-‛uzmâ ile’l-Hazreti’l-‛Aliyye, fî zımni “Hamsü resâil” sh:23-24; Şeyh Muhammed Ebu’l-Yümn el-Betrûnî, el-Fecrü’t-tâli‛ fî zikri’s-Seyfi’l-Kāti‛ ve’s-Sirri’l- Masûn ve’d-Dürri’l-Meknûn, fî zımni “Hamsü resâil” sh:100)

Korunmuş Sır okumanın faziletleri nelerdir?

1) Şeyhu’l-İslam Muhammed ‛Alemî (Radıyallâhu Anh)ın “es-Sefîne” isimli eserindeki beyânı vechile;Ahmediyye (Rifâ‛î) meşâyıhı, tarîkatlerinin müessisi olan Seyyid Ahmed er-Rifâ‛î (Radıyallâhu Anh) tarafından ilham yolu üzere Kur’ân-ı Kerîm’deki tertîbe riâyet edilmeksizin eşsiz bir şekilde cemedilen ve “es-Seyfü’l-Kātı‛ (Keskin Kılıç)” diye tesmiye edilen bu hızb ile diledikleri şekilde
tasarrufta bulunuyorlardı. Zira bu, eşi benzeri olamayan ilâhî bir silahtır ki, her hangi istek ve hâcet için ne niyetle okunursa biiznillâhi Te‛âlâ okuyan kişinin muradının hâsıl olacağı konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır.
2) İleride zikredilecek şartlarına riâyet üzere bu hızbi güzel niyet ve tam bir itikad üzere her gün sabah veya akşam bir kere dahi okuyan kişi yardımsız kalmaz, mağlup olmaz, Allâh-u Te‛âlâ onu her türlü kötülükten himâye eder ve kendisi için heybet ve kabul sancağı dikilir (herkes ona saygı duymak mecburiyetinde bırakılır).
3) Hizam âilesinden olan Seyyid Tâlib Ebû Bekr es-Sayyâd (Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile; Bu hızb şartlarına riâyet edilerek sâdık (samîmî) niyet üzere bir evde okunursa o eve ne bir hırsız, ne bir yılan, ne de eziyet verici başka bir şey giremez. Bu hızb bir koyun sürüsü içerisinde okunursa o sürünün çobanı olmasa bile bi kuvvetillâhi Te‛âlâ kurt o sürüden bir şey kapma imkânı bulamaz

4) Bu hızb ihlas ile bir su üzerine yedi kere okunsa ve sara gibi hastalıklara mübtelâ olan kişinin yüzü ve bedeni o su ile ovalansa, biiznillahi Te‛âlâ hasta ayılır.
5) Bu hızb-i şerîf bir kafile içerisinde okunsa Allâh-u Te‛âlâ o kervanı yol kesici eşkiyadan muhafaza buyurur.
6) Bu hızb-i şerîf şartlarına uyularak başka bir kişinin niyetine okunursa biiznillâhi Te‛âlâ onun da matlubu hâsıl olur.
7) Bu hızb-i şerîf bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz.
8) Bu hızb-i şerîfi üzerinde taşıyan kişi hiçbir mâkirîn hilesine mâruz kalmaz. Bütün bunlar güvenilir zatlar tarafından denenmiştir.

 

Daha detaylı bilgi ve korunmuş sır kitap setine ulaşmak için :

Yükleniyor...