Silsilei Aliyye Büyüklerinin İsimleri
Değerlendirmeniz

Silsilei Aliyye Büyüklerinin İsimleri 

1-Seyyidünâ ve Mevlana Muhammed’urResûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)

2-Mevlana EbûBekr es-Sıddîku’l-Ekber (Radıyallâhu Anh)

3- Mevlana Selmân el-Fârisî (Radıyallâhu Anh)

4-Mevlana Kasım ibni Muhammed ibniEbîBekr’ini’s-Sıddîk (Radıyallâhu Anh)

5- Mevlana Ca’feribni Muhammed es-sâdık (Radıyallâhu Anh)

6- Mevlana EbûYezîd el-Bistâmî (kuddise Sırruhu)

7-Mevlana Ebu’l-Hasen el-Harkânî (Kuddise Sırruhu)

8-Mevlana Ebû Ali el-Fârmedî et-Tûsî (Kuddise Sırruhu)

9- Mevlana Yûsuf el-Hemedânî (Kuddise Sırruhu)

10-Mevlana Hâce-i HâcegânAbdu’l-Hâlık el-Gucdivanî (Kuddise Sırruhu)

11-Mevlana Hâce Ârif er-Rivgeri (Kuddise Sırruhu)

12-Mevlana Hâce MahmûdEncîr-i Fağnevî (Kuddise Sırruhu)

13-Mevlana Hâce-i Azîzân Ali er-Ramîtenî (Kuddise Sırruhu)

14-Mevlana Hâce Muhammed Bâbây-ı Semmâsî (Kuddise Sırruhu)

15-Mevlana Hâce Seyyid Emir Gülâl en-Nesefı (Kuddise Sırruhu)

16-Mevlana (İmâmü’t-Tarîka ve Ğavsü’l-halîka) Hâce-i Büzürk Muhammed Bahaüddin Şah Nakşibend el-Üveysi el-Buharî (Kuddise Sırruhu)

17-Mevlana Hâce Alâuddîn ‘Attâr (Kuddise Sırruhu)

18-Mevlana Hâce Ya’kûbÇerhî el-Hısârî (Kuddise Sırruhu)

19-Mevlana Hâce Ubeydullah el-Ahrâr es-Semerkandî (Kuddise Sırruhu)

20-Mevlana Muhammed Zâhid el-Buhâri (Kuddise Sırruhu)

21-Mevlana Derviş Muhammed es-Semerkandî (Kuddise Sırruhu)

22-Mevlana Muhammed Hâcegi el-Emkenekî (Kuddise Sırruhu)

23-Mevlana Muhammed Bâkîbillâh el-Kâbilî sümmel Emkenekîve’lHindî (Kuddise Sırruhu)

24-Mevlana Hâce Ahmed el-Maruf bi’l-Îmâmi’r-Rabbânî el-Müceddidli’l-elfı’s-Sânî es-Serhendî (Kuddise Sırruhu)

25-Mevlana Muhammed Ma’sûm el-Fârûkî (Kuddise Sırruhu)

26-Mevlana Muhammed SeyfüddinEbulBerekât el-Fârûkî (Kuddise Sırruhu)

27-Mevlana SeyyidNûr Muhammed Bedayunî (Kuddise Sırruhu)

28-Mevlana Habibullah Can-ı Cânân el-Mazhar eş-Şehîded-Dehlevî (Kuddise Sırruhu)

29-Mevlana Abdullah ed-Dehlevî (Kuddise Sırruhu)

30-Mevlana Hâlidü’l-Bağdâdî el-Osmânî (Kuddise Sırruhu)

31-Mevlana Abdullah el-Mekkî el-Erzincanî (Kuddise Sırruhu)

32-Mevlana Mustafa Ismet Ğaribullah (Büyük Şeyh Efendi) (Kuddise Sırruhu)

33-Mevlana Halil Nurullah ez-Zağravhi (Kuddise Sırruhu)

34-Mevlana Ali Rıza el-Bezzaz el-ihyulilî (Kuddise Sırruhu)

35-Mevlana Ali Haydar el-Ahishavî (Kuddise Sırruhu)

36-Mevlana Mahmud el-Müceddid el-Ûfı (Kuddise Sırruhu)

Bir Cevap Yazın