Yükleniyor...
Alt Kategoriler
Markalar
Nitelikler
Fiyat Aralıkları
Listeleme

Fıkıh - İlmihal

Yükleniyor...

Fıkıh Kitapları ve Mebsut

İslam fıkhı, islamın günlük yaşamdaki kural ve kaidelerini belirten sosyal ve devlet nizamına şekil veren ilimdir. Mesela hırsıza nasıl bir ceza verileceği, evliliğe dair hükümler, ticaret kaideleri.. ve hayatın her alanını kapsayan hükümler bütünüdür fıkıh. 
İslam fıkhının temel kaynakları: Kuran, Hadis/sünnet, Kıyas, icmadır. bu alanın hocaları çok değerli eserler bırakarak günümüzü aydınlatmış yolumuza ışık olmuşlardır. 

Bu eserlerden bazıları ve önemlileri:

İmam Serahsi Rahimehullahın yazdığı El Mebsut isimli eserdir. Bu eserin yazılış hikayesi kısaca şu şekildedir: Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Azam Ebû Hanîfe Numan b. Sâbit’in (m. 699-767), ders halkalarındaki açıklamaları, verdiği fetvalar ve yaptığı ictihatlar seçkin öğrencisi İmam Muhammed eş-Şeybânî (m. 749-804) tarafından yazıya geçiriliyordu. Daha sonra bu notlar yine İmam Muhammed tarafından Kitâbü’l-Mebsût (Kitâbü’l-Asl), el-Câmiu’s-sağir, el-Câmiu’l-kebir, es-Siyeru’s-sağir, es-Siyeru’l-kebir, ez-Ziyadât, Ziyadâtü’z-ziyadât adlarıyla kitap haline getirildi. Tevatür derecesinde nakledilen bu kitaplar zahiru’r-rivâye diye bilinmektedir. Onun bu eserlerinin çok geniş ve hacimli oluşu daha az okunmasına yol açmış, bunun üzerine Hâkim eş-Şehîd el-Mervezî (m. 945), bunları özetleyerek el-Kafi’yi (el-Muhtasar) kaleme almıştır. İmam Serahsî, bu eserin de çok kısa oluşu nedeniyle anlaşılamadığından okunmadığını fark ederek el-Mebsût’u yazdırmıştır.  Mebsut isimli eser günümüz türkçesine çevrilmiş olup 31 ciltten oluşmaktadır. eseri tüm detaylarıyla İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En önemli Fıkıh kitaplarından bir diğeri ise mülteka 'dır. Ülkemizde özellikle Hacı Mahmud Efendi ks. hazretlerimizin talebeleri tarafından hem arapça hem türkçe olarak ders kitabı olarak okutulmaktadır. En yaygın tercümesi yasin yayınevine ait olan 6 ciltlik kelime manalı mülteka tercümesidir. Sonrasında merhum ali kara hocaefendinin 5 ciltlik tercümesi ve yine yasin yayınevinin 3 ciltlik tercümesi gelmektedir.  Tüm Mülteka tercümelerini ve arapça metinleri incelemek için tıklayınız
Yükleniyor...