Çok Faziletli Salatü Selamlar

WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Çok Faziletli Salatü Selamlar

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu virdleri telif eden Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne mânâ âleminde şöyle buyurmuştur:

“Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim. İşte onlar; (diğerlerinden farklı lafızla) özel olan tehlîl, salât-ı azîmiyye ve istiğfâr-ı kebîrdir. Bu zikirlerin bir kere (tilâvet edilme)si dahi (sevap bakımından) dünya ve âhiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir.”

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) özellikle bu tehlil hakkında: “Ey Ahmed! Bunu senin için sakladım. Senden önce kimse buna kavuşamadı. Sen bunu arkadaşlarına öğret ki, bununla öncekileri geçsinler” buyurdu. (Muhammed İsmâîl ibni Muhammed en-Nüvvâb, Tercümetü sâhibi hâzihi’l-ehzâb, Mecmûa-i Şerîfe Hâmişi, sh:143-144)

--
ÖNSÖZ
ÇOK FAZİLETLİ SALATÜ SELAMLAR

Bütün hamdler bizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e salât-ü selâm okumamızı emre­derek bizi kazandırmak isteyen Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

Fahr-i kâinat Muhammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e, Ehl-i Beyt’ine ve cümle eshâbına Allâh-u Te'âlâ’nm yaratıkları sayısınca ve ilminin kuşattıkları adedince, her an ve nefes salât-ü selâm olsun.

Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulun­duğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapis­ten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen yerine getiremedim.

Lâkin bana hürriyetimi bağışlayan Rabbime hamd-ü senâ ve bu hususta en büyük şefa­atçim olan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e adağını îfâ etmek üzere 2014 yılının 12 ocak gününe denk gelen Rabî'ulevvel ayının 12’sinde sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve SeIIem)e ulaşacak en güzel hediye olan ve onun en bü­yük vârislerinden sayılan İdrîsiyye tarikatının kurucusu Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne ait:

·Mehâmid-i Semâniye’yi (bütün hamdleri içine alan 8 hamd-ü senâyı),

·Salât-ı 'Azîmiyye, İstiğfâr-ı Kebîr ve Husûsî Tehlil’den ibaret 3 kıymetli vird-i şerîfı,

·Rasulüllah(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i ta­nımak isteyenler için Me'ârif-i Muhammediyye (onunla ilgili bilgiler)den büyük hisse bahşeden çok fazîletli 14 salevât-ı şerîfeyi,

·Kendisini okuyanları, ailelerini, malla­rını, çocuklarını ve niyet ettikleri herkesi bildik-bilmedik her türlü şerden koruyan Husûn-ü Menî'a-i Nebeviyye’yi (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in hadîs-i şeriflerinden alınan Korunmuş Kaleler vird-i şerifini) arz et­meye muvaffak kılındık.

Bu kitabın sonuna da Ticânî tarikatının müessisi olan Seyyid Ahmed et-Ticânî (KuddiseSirruhû) ya ait olup, 7 kere okunduğunda Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ruh-u şerifinin ve dört büyük halîfenin rûhâniyetinin, okuyan kişinin yanında hazır bulunacağı "Cevheretü’l-Kemâl Sîğası’nı dercettik.

Bu eserde zikrettiğimiz kaynaklarda geçen "Mecmû'a-i Şerife” isimli risale Gazi İkin­ci Abdulhamid Han tarafından Hicrî sene 1318 tarihinin Şevval ayında Hattat Vahdeti Efendi’nintalebelerinden Hâfız Muhammed Emin Efendi’ye yazdırılmış olup daha son­ra Me'ârif Nezâret-i Celîlesi’nin 723 numaralı Ruhsatnâmesiyle Muhammed Bey Matbaası’nda tab olunmuştur.
ÇOK FAZİLETLİ SALATÜ SELAMLARŞu bilinmelidir ki; bu kitapta zikredilen virdler ve salât-ü selâmlar ya bizzat vird sahibinden, ya da birkaç vasıtayla da olsa bu ilham­lara mazhar olan zatlardan icâzet alınmaksızın okunamaz, okunursa mutlak mânâda zikir ve salevât sevabı alınabilir lâkin bu virdlerin husûsî faziletlerine erişilemez.

Bu yüzden sizlere bu konudaki icâzetlerimi arz etmek isterim. Cübbeli Ahmed diye bildi­ğiniz bu fakir kardeşiniz İdrîsiyye tarikatının virdlerinden, Husûsî Tehlîl virdi hakkında Medîne-i Münevvere’de mücâvir olup Buhârâ meşâyihmdan sayılan,şeyhimiz Mahmud Efen­di Hazretlerimiz’in en yakın dostu (Zekeriyyâ Efendi diye mâruf) büyük şeyh merhûm Mu­hammed ibni Zekeriyyâ el-Buhârî el-Merğînânî el-Ferğânî sümme’l-Medenî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden icâzet aldım ki bunun tafsilini o virdin başında zikrettim.

Diğer İdrîsiyye evrâdı hakkında ise Ah­med ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin halîfesi Muhammed ibni Ali el-Hattâb esSenûsî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden mücâz 'Imrân ibni Bereke el-Feytûrî(Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden icâzetli olup 130 yaşında Medîne-i Münevvere’de vefat etmiş olan Ah­med Ziyâüddîn er-Razavî el-Medenî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden mücâz olan ve hâlen ha­yatta bulunan Seyyid el-Hasenî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden icâzet aldım.

Ticânî virdlerinin tamamının, özellikle de "Cevheretü’l-Kemâl Sîğası”nın icâzetini ise cümle âlemde Ticânî tarikatının en büyük mü­messili olan İdrîs el-'Irâkî el-Huseynî (Kud­dise Sirruhû)dan mücâz olan Seyyid el-Hasenî Hazretleri’nden almış bulunmaktayım.

Burada şunu da belirteyim ki, kitabımızın 6. bölümünde bulunan Husûn-ü Menî'a virdin­de geçen Rabbimizin bazıSüryânîce isimlerini yine bu virdler hakkında isnâd-ı âlî sahibi olan Ebu’l-Hüdâ Yâkûbî Hazretleri’nden aldığım özel icâzet ve izinle ihtisar eyledim. Nitekim icâzet sahibi olan zatlar Süryânîce olan ism-i şeriflerin herkese ifşâsının doğru olmayacağını, ancak dar dairede kullanılmasının caiz olacağını beyan ettiler.

Bu icâzetlerim vesilesiyle siz değerli oku­yucularıma Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza, en azından beş vakit namazın farzlarını vakti vak­tinde edâ ve şartlarına hâiz olanlar için İslam’ın diğer şartları olan oruç, hac ve zekatı îfâ şartıyla, bir de bu fakiri gizli-âşikâr yaptıkları duaların­da unutmamaları ricâsıyla bu virdleri okumanız için icâzet (izin) vermiş bulunmaktayım.

Gördüğünüz üzere bu konuda sizlere ağır şartlar teklif etmeyip sadece sahih îman ve İslam şartlarıyla yetinmiş bulunmaktayım.

Ama bu şartlara dahi riayet edemeyenler, okusalar da bu virdlerden zâhiren-mânen istifa­de edemeyeceklerini bilmelidirler.

Allâh-u Te'âlâ bu evrâd-ı mübârekeyi ve salevât-ı şerîfeyi şartlarına riayet ederek huzur üzere okumayı ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile yakazaten (uyanık halde) oturmayı şu mübârek mevlid-i şerîf ayı hürmetine cümlemize nasip eylesin. Amîn!

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu virdleri telif eden Ahmed ibni İdrîs (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne mânâ âleminde şöyle buyurmuştur:

"Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim. İşte onlar; (diğerlerinden farklı lafızla) özel olan tehlîl, salât-ı 'azîmiyye ve istiğfâr-ı kebîrdir. Bu zikirlerin bir kere (tilâvet edilme)si dahi (sevap bakımından) dünya ve âhiretin tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir.”

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) özellikle bu tehlil hakkında: "Ey Ahmed! Bunu senin için sakladım. Senden önce kimse buna kavuşamadı. Sen bunu arkadaşlarına öğret ki, bununla öncekileri geçsinler” buyurdu.

Bu eserin sonundaki 7. bölümde zikredilen Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne ait Cevheretü’l-kemâl sığasının faziletleri şunlardır:

1) Bu salât-ü selâmı 1 kere okumak bütün âlemde bulunan canlıların yaptıkları tüm teşbihlerin üç katma denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırır.

2) Bu salât-ü selâmı 7 veya daha fazla okuyan kişi bunu zikre devam ettiği sürece Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemfm rûh-i şerifi ve dört büyük halîfenin ervâhı o kişinin yanında hazır bulunurlar.

3) Bu salât-ü selâmı okumaya 7 kereden daha ziyade devam edenleri Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) çok özel bir muhabbetle sever.

4) Bu salât-u selâmı 7 kere okumaya devam eden kişi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i sahih bir şekilde rüyasında görür.

5) Büyük bir sıkıntıya düşen kişi veya aile yahut belde halkı bu salâtı 65 kere okurlarsa, Ailâh-u Te'âlâ hâlis fazl-ı keremiyleo sıkıntıdan kurtuluş çaresi meydan getirir.w

TESLİMAT
 
Değerli okurlarımız tedarik usulüyle çalışmaktayız. Stoklarda bulunmayan eserler için tedarik süremiz en geç 3 iş günüdür.

Büyük oranda sipariş verdiğiniz gün saat 13:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer siparişinizi saat 13:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

---

Yurt Dışında ki okurlarımızın dikkatine;

Yurt dışından yapılan alışverişlerde sitemizde ki yurt içi kargo ücretleri, teslim süre ve şartları geçerli değildir. Yurt dışı kargo ücretleri siparişinizden sonra ayrıca tahsil edilir.
Yurt dışına, özellikle Avrupa Ülkelerine vermiş olduğunuz siparişlerinizi anlaşmalı kargo firmalarımız ile, en kısa sürede ve en uygun fiyatlarla göndermekteyiz.Yurt dışı siparişlerde kargo bedeli müşteriye aittir. Bu bedeli dilerseniz western unionla dilerseniz kredi kartı yahut swift yoluyla ödeyebilirsiniz.

Yurt dışı siparişlerde kapıda ödeme yapılmamaktadır.

Siparişleriniz ORTALAMA 3-10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE tarafınıza teslim edilmektedir. Yurtdışına safran mürekkebi, çörek otu kapsülü gibi sıvı/gıda içerikli ürünler gönderilememektedir. Gümrük mevzuatı gereği bize geri dönmektedir.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...